Present progressive


🔴زمان حال استمراری
Present progressive
————————————

💫عملی که در زمان حال انجام می شود و رخ می دهد:

👉🏻Peter is reading a book now.

💫تصمیمات قطعی که در آینده نزدیک رخ می دهد:


👉🏻We are going to Basel on Saturday.

💫فعالیت های موقتی


👉🏻I am working in Rome this month.
👉🏻I'm living in a small flat now, but I'm trying to find a better one.

💫برای بيان عملی يا موقعيتی که در حال حاضر در حال وقوع مي‌باشد، اما الزاماً در همين زمان صحبت کردن در حال رخ دادن نيست:


👉🏻I'm reading an exciting book.
👉🏻He is learning Arabic.

💫برای بيان قراری تعيين شده در آينده:


👉🏻I am meeting him at the park.
 ———————————— 

🔴 حال استمرارى
💫طرز ساختن حال استمراری:

ادامه جمله +مفعول+ing +فعل+(am-is-are)+فاعل

👈🏻مثال:
🔹I am listening to music
 
💫طرز منفی و سوالی کردن حال استمراری :

برای منفی کردن کافیست که بعد از افعال کمکی (not) اضافه کنیم و برای سوالی کردن (are-is-am)را به ابتدای جمله می آوریم.


🔹I am not playing soccer.


👈🏻مثال حال ساده استمراری

🔹I am eating now.
🔹I am driving in my car.
🔹I am walking in street.
🔹I am talking with you.
🔹She is reading a book.
🔹I am sitting in the park
🔹I am going to my home.
🔹He is watching tv.
🔹They are thinking about it.
🔹I am studying to become a doctor.
🔹I am not studying to become a dentist.
🔹I am reading the book Tom Sawyer.
🔹I am not reading any books right now.
🔹Are you working on any special projects at work?
🔹Aren’t you teaching at the university now?
🔹You are learning English now.
🔹You are not swimming now.
🔹Are you sleeping?
🔹I am sitting.
🔹I am not standing.
🔹Is he sitting or standing?
🔹They are reading their books.
🔹They are no
watching television.
🔹What are you doing?
🔹Why aren’t you doing your homework?

 

🔴کاربرد قید زمان always همراه با زمان حال استمراری
💫یکی از موارد کاربرد زمان حال ساده، بیان اتفاقات کلی، عمومی و همیشگی بود. اما ما می توانیم هنگام استفاده از زمان حال استمراری هم از قید زمان always استفاده کنیم اما معنی جمله کمی متفاوت خواهد بود.

در زبان انگلیسی وقتی می گوییم I always do somthing (من همیشه فلان کار را انجام می دهم) یعنی آن کار را بطور عمومی همیشه انجام می دهم. 

👈🏻 مثال :
🔹I always go to work by car.

👈🏻من همیشه با ماشین سر کار می روم.

👈🏻اما اگر بگوییم:


🔹I've lost my pen again.

🔹I'm always losing things.

👈🏻دوباره خودکارم را گم کردم.
👈🏻همیشه چیزهایم را گم  می کنم.

به این معنی است که من اغلب اوقات و بیشتر از حد معمول چیزهایم را گم می کنم. نه اینکه هر بار چیزی همراه خودم می برم آن را گم می کنم. به عبارت دیگر داریم اتفاقی را که به دفعات زیاد رخ می دهد با اغراق بیان می کنیم و به همیشه اتفاق افتادن نسبت می دهیم.

🔹You're always watching television. You should do something more active.

👈🏻همیشه داری تلویزیون تماشا می کنی. بهتر است کار پر جنب و جوش تری انجام دهی.
(بیشتر اوغات که تو را می بینم در حال تلویزیون تماشا کردن هستی)

🔹Tim is never satisfied. 
🔹He's always complaining.

👈🏻تیم هیچوقت راضی نیست. 
👈🏻همیشه در حال نق زدن است.

  

🔴نکات مهم زمان حال استمراری
🔸زمان حال استمراری (present continuous) یکی از شکلهای زمان حال در زمان انگلیسی است.  از این زمان بیشتر برای نشان دادن فعالیت هایی که دقیقا در زمان بیان در حال اتفاق افتادن است استفاده می شود.

❇️ کاربردها

💫اتفاقاتی که دقیقا همین حالا (زمان بیان جمله) در حال وقوع است. به مثال زیر توجه کنید:

🔹Look! James is taking a picture of another tourist. 


👈🏻نگاه کن! جمیز دارد عکس یک توریست دیگر را میگیرد.

💫ابراز کردن برنامه های از قبل ریخته شده برای آینده نزدیک. به مثال زیر توجه کنید:

🔹He is meeting his friend Brad tonight.


 👈🏻او دوستش برد را امشب ملاقات می کند.

💫اتفاقاتی که تنها به صورت موقتی به وقوع می پیوندد. به مثال های زیر توجه کنید:

🔹James is travelling around Australia. 


👈🏻جمیز در استرالیا مسافرت می کند.

🔹Brad is working there as a tour guide over the summer. 


👈🏻برد برای تابستان در آنجا به عنوان راهنمای تور کار می کند.

💫اتفاقاتی که در حال حاضر واقع می شوند اما نه دقیقا در زمان بیان جمله. به مثال زیر توجه کنید:

🔹He is staying at a youth hostel.


 👈🏻اودر مسافرخانه جوانان می ماند.

💫شرایطی که در حال تغییر هستند. به مثال زیر توجه کنید:

 

🔹The town is becoming more and more popular because of its beautiful beaches.


 👈🏻این شهر به خاطر سواحل زیبایش بیش از پیش در حال محبوب شدن است.


🔴زمان حال استمراری

💫از زمان حال استمراری برای وقایعی استفاده می کنیم که در همان زمانی که در حال صحبت کردن هستیم در حال وقوع و در جریان هستند و هنوز به پایان نرسیده اند.

🔹The water is boiling. Can you turn it off?


👈🏻آب دارد می جوشد. می توانی خاموشش کنی؟

🔹Listen to those people. What language are they speaking?


👈🏻به آن افراد گوش کن. به چه زبانی دارند صحبت می کنند؟

🔹Let's go out. It isn't raining now.


👈🏻برویم بیرون. الآن باران نمی بارد 

🔹I'm busy.
🔹What are you doing?


👈🏻 سرم شلوغ است.
👈🏻 داری چه کار می کنی؟

🔹I'm getting hungry. Let's go and eat.


👈🏻دارد گرسنه ام می شود. برویم و غذا بخوریم.

🔹Kate wants to work in Italy, so she's learning Italian.


👈🏻کیت می خواهد در ایتالیا کار کند،بنابران داردایتالیایی یاد می گیرد.

 

🔹The population of the world is increasing very fast.


👈🏻جمعیت جهان به سرعت زیاد در حال افرایش یافتن است.

🔹I'm living with some friends until I find a place of my own.


👈🏻من تا وقتی جایی برای خودم پیدا کنم با چند تا از دوستانم زندگی می کنم .

🔹Yor're working hard today.
🔹Yes, I have a lot to do.


👈🏻 امروز داری سخت کار می کنی؟
👈🏻 بله، کار زیادی برای انجام دادن دارم.

 
🔴طریقه شناختن حال استمراری

💫شما می توانید زمان حال استمراری را از طریق وجود این قیدها تشخیص دهید (البته این قیدها همیشه در جمله بیان نمی شوند)

 

🔸at the present
🔸now
🔸at the moment 

💫یا بعد از برخی کلمات آگاه کننده ،در ابتدای جمله:


🔸Listen
🔸be careful 
🔸Look

👈🏻مثال:
🔹Look! Hassan is coming.
🔹Listen! I am talking with you
🔹Be careful! I am coming