parallel worlds

Jahanhay_movazi

در کتاب جهان‌های موازی و NLPدرباره‌ی بررسی عملکرد ذهن انسان‌ها  می‌گوید که همه‌ی انسان‌های جهان از هر رنگ، تیره، مذهب، زبان و ملیتی دارای یک رشته عصبی کاملا مشابهی هستند. این قانون به این معنی است که تک تک انسان‌ها می‌توانند درست به اندازه اولین ثروتمند جهان پول تولید کنند  به شرطی که باورهایشان را در مورد پول به مانند نفر اول جهان قوی و نامحدود کنند. جهان هستی موتور محرکی دارد  بنام قانون جذب، طبق قانون جذب جهان بی‌نهایت شکل دارد که با توجه به باورهای انسان‌ها  به هر یک از مردم یک شکل را از خودش نشان می‌دهد مثلا شخصی در شرایطی زندگی می‌کند که از نظر مالی خیلی پولدار است و مرتب اتفاقاتی را تجربه می‌کند که درآمدش را بیشتر می‌کند. ممکن است شخص دوم همسایه نفر اول باشد ولی از نظر مالی اتفاقات و شرایطی را تجربه می‌کند که از نعمت‌ها و امکانات دنیا بی نصیب است .اصول علمی جهان‌های موازی می‌گوید.