یادگیری ماشینی چیست؟

یادگیری ماشینی (ML) یک مطالعه علمی از الگوریتم‌ها و مدل‌های آماری است که سیستم‌های رایانه ای برای انجام یک کار خاص و بدون استفاده از دستورالعمل‌های صریح و با استفاده از الگوهای و استنباط از آنها استفاده می‌کنند. ماشین لرنینگ به عنوان زیر مجموعه ای از هوش مصنوعی دیده می‌شود. الگوریتم‌های یادگیری ماشینی یک مدل ریاضی را بر اساس داده‌های نمونه، معروف به "داده‌های آموزشی" می‌سازند، به منظور پیش بینی یا تصمیم گیری بدون پیش برنامه ریزی برای عملکردی مشخص، برنامه ریزی می‌کنند. الگوریتم‌های یادگیری ماشینی در طیف گسترده ای از برنامه‌های کاربردی، مانند فیلترینگ ایمیل و تشخیص اسپم‌ها از غیر اسپم‌ها، در آنجا که تهیه یک الگوریتم معمولی برای انجام موثر آن عملکرد خاص، دشوار یا غیرقابل دسترسی است.