کلمات مرتبط با آشپزخانه

kitchen ware

Cleaver ساطور

Tray سینی

Rolling pin وردنه

Pan تابه

Bowl قابلمه/کاسه

Saucepan ماهی تابه در دار عمیق

Mixer مخلوط کن

Ladle ملاقه

Grater رنده