کاربرد like

🔴 كلمه Like 

✅ کلمه Like به معنی شبیه هستش و در وسط جمله و بعد از افعال to be و یه سری افعال خاص مانند
🔸 look 
🔸 sound 
🔸 feel 
🔸 seem
قرار می‌گیرد.

✅ اما alike هم به معنی مشابه و شبیه هستش و در انتهای جمله و به منظور مقایسه می‌آید.

👈🏻 مثال‌ها:

🔹 My sister is like my mother.

👈🏻 خواهرم مثل مادرم هستش.

🔹 Is Japanese food like Chinese?

👈🏻 غذای ژاپنی مثل چینی هستش؟

🔹 She sings like an angel!

👈🏻 اون مثل فرشته آواز می‌خونه.

🔹 The children all look very alike.

👈🏻 بچه‌ها همه خیلی شبیه همن.

🔹 Your new shirt and the old one are alike.

👈🏻 پیراهن جدیدت و قدیمیه شبیهن.