کاربرد If only در انگلیسی

🔴 کاربرد If only در انگلیسی

🔸 اصطلاح if only به منظور بيان آرزو، خواسته يا حسرت گوينده است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

 

🔹 if only they save his life.

👈🏻 چی ميشه اگر جونش رو نجات بدند.

 

🔹 If only he did't leave here.

👈🏻 چی ميشد اگر از اينجا نمی‌رفت.

 

🔹 if only I had listened to you.

👈🏻 ای کاش به حرفت گوش می‌دادم.