چطور از Get به عنوان جایگزین برای برخی افعال دیگر استفاده کنیم

🔴 چطور از Get به عنوان جایگزین برای برخی افعال دیگر استفاده کنیم.

✅ استفاده از Get به عنوان جایگزین کلمات

( Buy,Receive,Obtain ): 

 

🔹 I ( obtained ) my passport last week. 

🔸 I ( got ) my  passport last week. 

👈🏻 هفته پیش پاسپورتم را گرفتم. 

 

🔹 She bought a new coat from zappaloni in Rome. 

🔸 She got a new coat from zappaloni in Rome. 

👈🏻 او یک کت از "زاپارونی" شهر روم خرید.

 

🔹 I received a letter from my friend in nigeria. 

🔸 I got a letter from my friend in nigeria. 

👈🏻 یه نامه از دوستم که توی نیجریه است، دریافت کردم. 

✅ به عنوان جایگزین برای رسیدن به مکان ( Reach,Arrive ): 

 

🔹 How are you arriving home tonight? 

🔸 How are you getting home tonight? 

👈🏻 تو چطوری خودتو می‌رسونی خونه امشب؟