سانتا ماریا دل فیوره

Santa Maria Della salute is not just the most important Baroque Church in venice, it is one of the earliest and grandest in Italy. Its impact drives poorly from its location at the southern  end of the grand Canal opposite the Doge's Palace and st Mark's Square but more particularly from its heroic scale and boldly assembled masses.

 سانتا ماریا دل فیوره فقط مهمترین کلیسای باروک در ونیز نیست ، بلکه یکی از قدیمی ترین و بزرگترین ایتالیا است. تأثیر آن گرفته شده از مکان خود در انتهای جنوبی کانال بزرگ روبروی کاخ دوگز ومیدان مارک واقع شده است اما به ویژه بسیار بزرگ است و گنبد آن بزرگترین مورد در جهان بوده است . هنوز هم بزرگترین گنبد آجری ساخته شده در جهان است.