انواع ماهی ها

🔴انواع ماهی های ایرانی

⚜️ماهی های شمال: 

 

🔹Salmon 


ماهی آزاد 

 

🔹Caspian kutum 


ماهی سفید 

 

🔹Northern pike

 
اردک ماهی 

 

🔹Mullet 


ماهی کفال 


⚜️ماهی های جنوب: 

 

🔸Pampus argenteus

 
ماهی حلوا سفید 

 

🔸Pomadasys kaakan 


ماهی سنگسر معمولی 

 

🔸Drums 


ماهی شوریده 

 

🔸Narrow-barred Spanish Mackerel 


ماهی شیر 

 

🔸red snapper 


ماهی سرخو 

 

🔸Hamour fish 


ماهی هامور 

 

🔸Eleutheronema tetradactylum 


ماهی راشکو