اصطلاحات با آب

🔴اصطلاحات با كلمه آب


🔹 We have virtual proprietary rights  

👈🏻 ما حق اب و گل داریم

🔹 I blushed with shame

👈🏻 از خجالت اب شدم

🔹 I know it backwards

👈🏻 فوت ابم

🔹 It lives in fresh water

👈🏻 در اب شیرین زندگی میکند

🔹 Would you like some fruit juice

👈🏻 اب میوه میل داری؟

🔹 You want to fish in troubled water

👈🏻 میخواهی از اب گل الود ماهی بگیری

🔹 She made a good wife

👈🏻 زن خوبی از اب در اومد

🔹 They launched the ship

👈🏻 کشتی را به اب انداختند

🔹 It is as easy as "abc".It is a piece of cake

👈🏻 مثل اب خوردنه

🔹 She is nobody's fool,given the chance

👈🏻 اب گیرش نمیاد و گرنه شناگر قابلیه

🔹 He gave me a flat refusal

👈🏻 اب پاکی روی دستم ریخت(نپذیرفتن)

🔹 My mouth watered

👈🏻دهنم اب افتاد

🔹 let us see how it turns out

👈🏻باید دید چی از اب در می اید

🔹 When the dust settles

👈🏻وقتی که خوب اب از اسیاب افتاد

🔹 They went through fire and water

👈🏻 خود را به اب و اتش زدند

🔹 He kept me guessing

👈🏻دل منو اب کرد

🔹 They bumped him off

👈🏻سرش را زیر اب کردند

🔹 She doesn't even cough without her husband's permission

👈🏻بدون اجازه شوهرش اب نمی خورد

🔹 He palmed it off

👈🏻ابش کرد (جنس نا مرغوب)

🔹 It cost me a cool one million tomans.

👈🏻یه میلیون تومان برام اب خورد

🔹 In for a penny,in for a pound

👈🏻اب که از سر گذشت چه یه وجب چه صد وجب

🔹 To beat the air

👈🏻اب در هاون کوبیدن

🔹 It will pass off without one single incident

👈🏻اب از اب تکان نخواهد خورد

🔹 My nose is running

👈🏻آبریزش بینی دارم